Skip to main content

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Hydrapres S.A.

 

 akcjonariusze hydrpres

 

Akcjonariusz

Liczba akcji i głosów

(%) akcji i głosów

PROMACK Sp. z o. o. 1)

18 205 462

50,66 %

KMW Investment Sp. z o. o. 2)

8 980 460

24,99 %

Ignis Avem Capital S.A 3)

7 268 766

20,23 %

Pozostali

1 480 304

4,12 %

Razem

35 934 992

100,00 %

 1’2’3 podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia,  o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy, którego struktura została przedstawiona w raportach bieżących spółki nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.01.2021 r.

Lokalizacja

Mapa dojazdu

Copyright © Hydrapres S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.