tłocznia prasy hydrauliczne hydrapres.png

Struktura akcjonariatu Hydrapres S.A.

 

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji
SEZAM IX FIZAN  8 560 365 23,82
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI 1 8 980 460 24,99

PROMACK SP. Z O.O.2

9 645 097 26,85
IGNIS AVEM CAPITAL S.A.3 7 268 666 20,23
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 1 480 404 4,11
OGÓŁEM 35 934 992 100,00

12 , podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy, którego struktura została przedstawiona w raporcie bieżącym spółki z dnia 24.12.2019 r. nr 21/2019

 

 

 

Dla inwestorów