Struktura akcjonariatu Hydrapres S.A.

 

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji
PROMACK SP. Z O.O.1 18 205 462 50,66
KMW INVESTMENT SP. Z O.O. 2 8 980 460 24,99

IGNIS AVEM CAPITAL S.A.3

7 268 766 20,23
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 1 480 304 4,12
OGÓŁEM 35 934 992 100,00
 1,2,3 podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia,   o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy, którego struktura została przedstawiona w raportach bieżących spółki nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. oraz nr 4/2021 z dnia 11.01.2021 r.